Ramayan in 108 shlokas- Naam ramayanam

Lyrics in Hindi and English with Meaning


शुद्धब्रह्मपरात्पर राम्॥१॥
कालात्मकपरमेश्वर राम्॥२॥
शेषतल्पसुखनिद्रित राम्॥३॥
ब्रह्माद्यामरप्रार्थित राम्॥४॥


Shudda Brahma Parathpara Rama
Kalathmaka parameshwara Rama
Seshathalpa sukha nidhritha Rama
Barhamthyamara prarthitha Rama


My Rama, Essence of all that is Godly, My Rama
My Rama, Essence of the destroyer, My Rama
My Rama, Who sleeps on the snake Sesha, My Rama
My Rama, Who was saluted by Brahma and all Devas, My Rama


चण्डकिरणकुलमण्डन राम्॥५॥
श्रीमद्दशरथनन्दन राम्॥६॥
कौसल्यासुखवर्धन राम्॥७॥
विश्वामित्रप्रियधन राम्॥८॥


Chanda kirana kula mandana Rama
Srimath Dasratha nandana Rama
Kausalya sukha vardhana Rama
Viswamithra priya dhana Rama


My Rama, Who was born in Sun’s dynasty, My Rama
My Rama, Who was a source of joy to Dasaratha, My Rama
My Rama, Who made life of Kausalya very happy, My Rama
My Rama, Who was most dear to Viswamitra, My Rama


घोरताटकाघातक राम्॥९॥
मारीचादिनिपातक राम्॥१०॥
कौशिकमखसंरक्षक राम्॥११॥
श्रीमदहल्योद्धारक राम्॥१२॥

Gora Thatakaa gathaka Rama
Mareehadhi nipathaka Rama
Kaushika muka samrakshaka Rama
Srimad Ahalya uddharaka Rama

My Rama, Who killed ogress Thadaka in the deep forest, My Rama
My Rama, Who drove away Maricha, My Rama
My Rama, Who saved the prestige of Koushika, My Rama
My Rama, Who helped Ahalya to regain form, My Rama


गौतममुनिसम्पूजित राम्॥१३॥
सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम्॥१४॥
नाविकधावितमृदुपद राम्॥१५॥
मिथिलापुरजनमोहक राम्॥१६॥

Gowthama muni sampoojitha Rama
Sura muni vara samsthutha Rama
Navika davidha mrudhu paada Rama
Mithila pura jana modhitha Rama

My Rama, Who was worshipped by Goutama the sage, My Rama
My Rama, Who was given boons by Gods and Sages, My Rama
My Rama, Who was darlin g of people of Mithila, My Rama
My Rama, Who broke the bow of Trayambaka, My Rama


विदेहमानसरञ्जक राम्॥१७॥
त्र्यम्बककार्मुकभञ्जक राम्॥१८॥
सीतार्पितवरमालिक राम्॥१९॥
कृतवैवाहिककौतुक राम्॥२०॥
भार्गवदर्पविनाशक राम्॥२१॥
श्रीमदयोध्यापालक राम्॥२२॥

Videhaman Saranjak Ram
Triambaka karmuka banchaka Rama
Seetharpitha vara moulika Rama
Krutha vaivahika kauthuka Rama
Bhargava darpa vinaasaka Rama
Srimad Ayodhya palaka Rama

My Ram, Who Enhanced the Honour of King Janaka.
My Rama, Who broke the bow of Trayambaka, My Rama
My Rama, Who was garlanded by Princess Sita, My Rama
My Rama, Who became happy marrying Sita, My Rama
My Rama, Who destroyed the ego of ParasuRama, My Rama
My Rama, Who looked after the people of Ayodhya, My Rama


अगणितगुणगणभूषित राम्॥२३॥
अवनीतनयाकामित राम्॥२४॥
राकाचन्द्रसमानन राम्॥२५॥
पितृवाक्याश्रितकानन राम्॥२६॥
प्रियगुहविनिवेदितपद राम्॥२७॥
तत्क्षालितनिजमृदुपद राम्॥२८॥

Aganitha guna dana bhooshitha rama,
Avani kamini kamitha Rama
Raaka chandra samaanana Rama
Pithru vakhya sthitha kanana Rama
Priya guha nivedhitha pada Rama
Thal kshalitha nija mrudhu pada Rama


23:
 I take Refuge in Sri Rama, Who was Adorned with Inumerable Virtues.
24: I take Refuge in Sri Rama, Who was Desired by the Daughter of the Earth (i.e. Devi Sita).
25: I take Refuge in Sri Rama, Whose Face is Like the Full Moon.
26: I take Refuge in Sri Rama, Who Went to the Forest Following the Words of His Father.


भरद्वाजमुखानन्दक राम्॥२९॥
चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम्॥३०॥
दशरथसन्ततचिन्तित राम्॥३१॥
कैकेयीतनयार्थित राम्॥३२॥
विरचितनिजपितृकर्मक राम्॥३३॥
भरतार्पितनिजपादुक राम्॥३४॥

Bharadwaaja supoojitha Rama
Chithra kootadri nikethana Rama
Dasaratha santhatha chinditha Rama
Kaikeyi thayaarthitha Rama
Virachitha nija pithru karmaka Rama
Baratharpitha nija paadhka Rama

My Rama, Who was worshipped by Sage Bharadwaja, My Rama
My Rama, Who lived in Chitra Koota Mountains, My Rama
My Rama, Who became sad by death of Dasaratha, My Rama
My Rama, Who was requested to return by Bharata, My Rama
My Rama, Who did the obsequies for his father, My Rama
My Rama, Who gave his shoes to Bharata, My Rama


दण्डकवनजनपावन राम्॥३५॥
दुष्टविराधविनाशन राम्॥३६॥
शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम्॥३७॥
अगस्त्यानुग्रहवर्धित राम्॥३८॥

Dandaka vanajana pavana Ram
Dusht viraadha vinaasaka Ram
Sara bhanga sutheeshna architha Ram
Agasthanugruha vardhitha Ram

My Rama, Who went to Dhandaka Forests, My Rama
My Rama, Who killed the Bad Virata, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Sarabhanga, My Rama
My Rama, Who was blessed by Sage Agastya, My Rama


गृध्राधिपसंसेवित राम्॥३९॥
पञ्चवटीतटसुस्थित राम्॥४०॥
शूर्पणखार्तिविधायक राम्॥४१॥
खरदूषणमुखसूदक राम्॥४२॥

Grudradhipa samsevitha Ram
Pancha vati thata susthitha Ram
Soopanikharthi vidhaayaka Ram
Khara dhooshana mukha saadhaka Ram

My Rama, Who was honoured by King of Eagles, My Rama
My Rama, Who lived near five banyans, My Rama?
My Rama, Who insulted the voracious Surpanaka, My Rama
My Rama, Who killed Khara and Dhushana, My Rama


सीताप्रियहरिणानुग राम्॥४३॥
मारीचार्तिकृदाशुग राम्॥४४॥
विनष्टसीतान्वेषक राम्॥४५॥
गृध्राधिपगतिदायक राम्॥४६॥
शबरीदत्तफलाशन राम्॥४७॥
कबन्धबाहुच्छेदक राम्॥४८॥

Seetha priya harinaanuga Ram
Mareecharthi krudhaashuka Ram
Vinashta seethanweshaka Ram
Grudhradhipa Gathi dayaka Ram
Sabari datha phalaasana Ram
Kabandha bahu chedana Ram

My Rama, Who chased the deer wanted by Sita, My Rama
My Rama, Who killed Mareecha in deer’s form, My Rama
My Rama, Who started searching for the lost Sita, My Rama
My Rama, Who Sent The King of Eagles to Heaven, My Rama
My Rama, Who ate the fruits given by Sabari, My Rama
My Rama, Who cut the hands of Kabanda, My Rama


हनुमत्सेवितनिजपद राम्॥४९॥
नतसुग्रीवाभीष्टद राम्॥५०॥
गर्वितवालिसंहारक राम्॥५१॥
वानरदूतप्रेषक राम्॥५२॥
हितकरलक्ष्मणसंयुत राम्॥५३॥

Hanumat sevitha nija pada Rama
Natha sugrevabeshtadha Rama
Garvitha Bali Samharaka Rama
Vaanara dhootha preshaka Rama
Hitha kara Lakshmana samyutha Rama

My Rama, Who was served by Hanuman, My Rama
My Rama, Who promised to help Sugreeva, My Rama
My Rama, Who killed the proud Bali, My Rama
My Rama, Who sent monkeys all over the world, My Rama
My Rama, Who was consoled by Lakshmana, My Rama


कपिवरसन्ततसंस्मृत राम्॥५४॥
तद्‍गतिविघ्नध्वंसक राम्॥५५॥
सीताप्राणाधारक राम्॥५६॥
दुष्टदशाननदूषित राम्॥५७॥
शिष्टहनूमद्‍भूषित राम्॥५८॥
सीतावेदितकाकावन राम्॥५९॥
कृतचूडामणिदर्शन राम्॥६०॥
कपिवरवचनाश्वासित राम्॥६१॥

Kapi vara santhatha samsthutha Rama
Thal gathi vigna dwamsaka Rama
Sitha prana dharaka Rama
Dushta dasanana dhooshitha Rama
Sishta Hanumath bhooshitha Rama
Sitha rodhitha kopana Rama
Krutha choodamani darshitha Rama
Kapi vara vachanaa aswasitha Rama

My Rama, Who was worshipped by the Great Monkeys, My Rama
My Rama, Who removed all obstacles from their path, My Rama
My Rama, Who is the support of life of Sita, My Rama
My Rama, Who was abused by the bad Ravana, My Rama
My Rama, Who was praised by the great Hanuman, My Rama
My Rama, Who became upset because Sita cried, My Rama
My Rama, Who saw the Chudamani of Sita, My Rama
My Rama, Who was consoled by the great monkey, My Rama


रावणनिधनप्रस्थित राम्॥६२॥
वानरसैन्यसमावृत राम्॥६३॥
शोषितसरिदीशार्थित राम्॥६४॥
विभीषणाभयदायक राम्॥६५॥
पर्वतसेतुनिबन्धक राम्॥६६॥
कुम्भकर्णशिरच्छेदक राम्॥६७॥
राक्षससङ्घविमर्दक राम्॥६८॥
अहिमहिरावणचारण राम्॥६९॥

Raavannidhan Prashtitha Ram
Vaanarsainyasamavrat Ram
Soshitsaridishartith Ram
Vibheesanabhaydaayak Ram
Parvatsetunibhandhak Ram
Kumbhakarnshirichhedak Ram
Rakshassanghvimardak Ram
Ahimahiravanchaarana Ram

My Rama, Who marched towards Ravana’s place, My Rama
My Rama, Who was accompanied by the army of monkeys,
My Rama,Who Requested the King of Ocean to Give Way and subsequently threatened to Dry him.
Who Gave Assurance of Fearlessness to Bibhisana when he took Refuge.
Who Created a Bridge across the Sea by Binding Rocks.
Who Cut off the Head of Kumbhakarna in the Battle.
Who Crushed the Army of Demons in the Battle.
Who Destroyed Mahiravana (through Hanuman) who Trapped Him in Patala Loka.


संहृतदशमुखरावण राम्॥७०॥
विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम्॥७१॥
खस्थितदशरथवीक्षित राम्॥७२॥
सीतादर्शनमोदित राम्॥७३॥
अभिषिक्तविभीषणनत राम्॥७४॥
पुष्पकयानारोहण राम्॥७५॥
भरद्वाजादिनिषेवण राम्॥७६॥
भरतप्राणप्रियकर राम्॥७७॥

Samhrta-Dasha-Mukha-Raavanna Raam ||70||
Vidhi-Bhava-Mukha-Sura-Samstuta Raam ||71||
Kha-Sthita-Dasharatha-Viikssita Raam ||72||
Siitaa-Darshana-Modita Raam ||73|
Abhissikta-Vibhiissanna-Nata Raam ||74|
Pusspaka-Yaana-[A]arohanna Raam ||75||
Bharadvaaja-[A]adi-Nissevanna Raam ||76||
Bharata-Praanna-Priyakara Raam ||77||

I take Refuge in Sri Rama, Who Destroyed the Ten-Faced Ravana in the Battle.
 I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by BrahmaShiva and other Devas.
I take Refuge in Sri Rama, Whose Divine Deeds were Seen by Dasaratha from Heaven.
 I take Refuge in Sri Rama, Who was Delighted Seeing Devi Sita after the Battle.
I take Refuge in Sri Rama, Who was Reverentially Saluted by Vibhisana who (Vibhisana) was Coronated by Him.
I take Refuge in Sri Rama, Who Ascended the Pushpaka Vimana for returning to Ayodhya.
I take Refuge in Sri Rama, Who Visited Sage Bharadwaja and Other Sages.
I take Refuge in Sri Rama, Who brought Joy to the Life of Bharata after His return.


साकेतपुरीभूषण राम्॥७८॥
सकलस्वीयसमानत राम्॥७९॥
रत्नलसत्पीठास्थित राम्॥८०॥
पट्टाभिषेकालङ्कृत राम्॥८१॥
पार्थिवकुलसम्मानित राम्॥८२॥
विभीषणार्पितरङ्गक राम्॥८३॥
कीशकुलानुग्रहकर राम्॥८४॥
सकलजीवसंरक्षक राम्॥८५॥
समस्तलोकाधारक राम्॥८६॥

Saaketa-Purii-Bhuussanna Raam ||78||
Sakala-Sviiya-Samaanata Raam ||79||
Sakala-Sviiya-Samaanata Raam ||79||
Patttta-Abhisseka-Alamkrta Raam ||81||
Paarthiva-Kula-Sammaanita Raam ||82||
Vibhiissanna-Arpita-Ranggaka Raam ||83||
Kiisha-Kula-Anugraha-Kara Raam ||84||
Sakala-Jiiva-Samrakssaka Raam ||85||
Samasta-Loka-[A]adhaaraka Raam ||86||


78:
 I take Refuge in Sri Rama, Who Adorned the City of Ayodhya after his return from Lanka.
79: I take Refuge in Sri Rama, Who Treated Everyone Equally as His Own People.
80: I take Refuge in Sri Rama, Who was Seated on the Throne studded with Shining Jewels.
81: I take Refuge in Sri Rama, Who was Adorned with the Royal Crown during Coronation.
82: I take Refuge in Sri Rama, Who Honoured the Assembly of Kings during His Coronation.
83: I take Refuge in Sri Rama, Who Offered the idol of Sri Ranganatha to Vibhisana during the Coronation ceremony.
84: I take Refuge in Sri Rama, Who Showered His Grace on the Sun Dynasty (Surya Vamsha).
85: I take Refuge in Sri Rama, Who is the Guardian of All Living Beings.
86: I take Refuge in Sri Rama, Who is the Supporter of All the Worlds.


आगतमुनिगणसंस्तुत राम्॥८७॥
विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम्॥८८॥
सीतालिङ्गननिर्वृत राम्॥८९॥
नीतिसुरक्षितजनपद राम्॥९०॥
विपिनत्याजितजनकज राम्॥९१॥
कारितलवणासुरवध राम्॥९२॥
स्वर्गतशम्बुकसंस्तुत राम्॥९३॥
स्वतनयकुशलवनन्दित राम्॥९४॥

Aagata-Muni-Ganna-Samstuta Raam ||87||
Vishruta-Dasha-Kannttho-[U]dbhava Raam ||88||
Siita-[A]alinggana-Nirvrta Raam ||89||
Niiti-Surakssita-Janapada Raam ||90||
Vipina-Tyaajita-Janaka-Ja Raam ||91||
Kaarita-Lavannaasura-Vadha Raam ||92||
Svargata-Shambuka-Samstuta Raam ||93||
Sva-Tanaya-Kusha-Lava-Nandita Raam ||94||


87:
 I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by All the Visiting Sages.
88: I take Refuge in Sri Rama, Who heard the origin (i.e. the story) of the Ten-Faced (i.e. Ravana).
89: I take Refuge in Sri Rama, Who was Happy in the Embrace of Devi Sita.
90: I take Refuge in Sri Rama, Who Protected His Empire by Moral Precepts (i.e. Dharma).
91: I take Refuge in Sri Rama, Who Abandoned Devi Sita ( Born of Janaka ) in the Forest.
92: I take Refuge in Sri Rama, Who Caused the Killing of Demon Lavanasura (through brother Satrughna).
93: I take Refuge in Sri Rama, Who was Praised by Shambuka who has Gone to Heaven.
94: I take Refuge in Sri Rama, Who Made Happy His Own Sons Lava and Kusha.


अश्वमेधक्रतुदीक्षित राम्॥९५॥
कालावेदितसुरपद राम्॥९६॥
आयोध्यकजनमुक्तिद राम्॥९७॥
विधिमुखविबुधानन्दक राम्॥९८॥
तेजोमयनिजरूपक राम्॥९९॥
संसृतिबन्धविमोचक राम्॥१००॥
धर्मस्थापनतत्पर राम्॥१०१॥
भक्तिपरायणमुक्तिद राम्॥१०२॥

Ashvamedha-Kratu-Diikssita Raam ||95||
Kaalaa-Vedita-Sura-Pada Raam ||96||
Aayodhyaka-Jana-Mukti-Da Raam ||97||
Aayodhyaka-Jana-Mukti-Da Raam ||97||
Tejomaya-Nija-Ruupaka Raam ||99||
Samsrti-Bandha-Vimocaka Raam ||100||
Dharma-Sthaapana-Tatpara Raam ||101||
Bhakti-Paraayanna-Mukti-Da Raam ||102||


95:
 I take Refuge in Sri Rama, Who was Initiated in to the Sacrifice of Ashwamedha.
96: I take Refuge in Sri Rama, Who was Made to Know His Divine Position by Kala when His time to depart arrived.
97: I take Refuge in Sri Rama, Who Gave Liberation to the People of Ayodhya.
98: I take Refuge in Sri Rama, Who made the Faces of Brahma and other Gods Shine with Joy.
99: I take Refuge in Sri Rama, Who assumed His Own Divine Form Shining with Light during His departure.
100: I take Refuge in Sri Rama, Who Releases one from the Bondage of Samsara (Worldly Attachments).
101: I take Refuge in Sri Rama, Who is Eager to Establish Dharma in the World.
102: I take Refuge in Sri Rama, Who Gives Liberation to one Wholly Devoted to Him.


सर्वचराचरपालक राम्॥१०३॥
सर्वभवामयवारक राम्॥१०४॥
वैकुण्ठालयसंस्थित राम्॥१०५॥
नित्यानन्दपदस्थित राम्॥१०६॥

Sarva-Cara-Acara-Paalaka Raam ||103||
Sarva-Bhava-[A]amaya-Vaaraka Raam ||104||
Vaikunnttha-[A]alaya-Samsthita Raam ||105||
Nitya-[A]ananda-Padasthita Raam ||106||


103:
 I take Refuge in Sri Rama, Who is the Guardian of All Moving and Non-Moving Beings.
104: I take Refuge in Sri Rama, Who Restrains All Diseases of Worldly Attachments from His Devotees.
105: I take Refuge in Sri Rama, Who Established Himself in the Abode of Vaikunatha after His departure.
106: I take Refuge in Sri Rama, Who was Established in His Divine Position of Eternal Bliss after His departure.


॥ इति नामरामायणम् सम्पूर्णम् ॥


||  Iti NaamRaamayanam Sampoornam ||

Scroll to Top